Sivuston käyttöehdot, tietosuojalauseke ja rekisteriseloste

KÄYTTÖEHDOT

FAROS GROUPIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

 1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Faros Finland Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Faros”) verkkosivustoihin, niiden mobiiliversioihin ja muihin sähköisiin palveluihin, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.farosgroup.fi tai sen kautta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen eFaros-, Faros Business Games – ja Korjaamot Kuntoon -verkkoympäristöt (jäljempänä erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”). Käyttämällä Palveluita kuluttajana tai Faroksen yritysasiakkaan edustajana asiakas (”Asiakas”) vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palveluita. Jos Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja, Asiakkaan tulee lopettaa Palveluiden käyttö.

Faros pyrkii tarjoamaan Palvelut korkeatasoisesti, mutta ei takaa Palveluiden tai niiden sisällön virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Faroksella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palveluista sekä muuttaa Palveluiden maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palveluiden ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas käyttää Palveluita omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Faroksella ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Asiakkaalle voivat aiheutua Palveluiden käytöstä tai siihen liittyen.

 1. Oikeudet ja Palveluiden käyttö

Palvelut ja niiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluiden kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Faroksella tai sen yhteistyökumppaneina toimivilla oikeudenhaltijoilla. Faros pidättää itsellään kaikki oikeudet Palveluiden sisältöön, ellei yksittäisen Palvelun osalta ole toisin mainittu.

Faros myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palveluita näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluiden tai niiden sisällön saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden tai kopioiden valmistaminen Palveluista tai niiden sisällöstä ilman Faroksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palveluista tai niiden sisällöistä toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palveluita ja niiden osia Faroksen kanssa voimassa olevan asiakassopimuksen mukaisesti sekä yksityiseen käyttöön, kuten opiskeluun tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Asiakas on vastuussa Palveluihin liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palveluiden käytöstä. Kirjautumista vaativan Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Faroksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Farokselle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

 1. Vastuu sisällöstä

Faros vastaa Palveluihin itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Faros ei vastaa Palveluiden muusta sisällöstä eikä muusta Palveluiden kautta saatavasta sisällöstä.

Asiakas vastaa Palveluihin tuottamastaan tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan aineistosta ja siitä, ettei Palveluiden käyttö tai em. aineisto loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia, ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Farokselle tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Farokselle tai kolmannelle Palveluiden tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluihin kuva- tai videoaineistoa, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

Faroksella on oikeus korvauksetta käyttää Asiakkaan Palveluihin tuottamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti. Faros ei käytä aineistoa siten, että Asiakas on tunnistettavissa.

Faroksella on harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että Asiakas on Palveluita käyttäessään syyllistynyt rikolliseen tekoon, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

 1. Henkilötietojen käyttö

Faros käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

 1. Palveluiden käyttökatkot

Faros pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palveluita 24/7. Palveluiden käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Faros pyrkii informoimaan käyttökatkoista etukäteen, mutta Faros ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palveluiden keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

 1. Käyttöehtojen muutokset

Faroksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palveluita.

 1. Ylivoimainen este

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa osapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

 1. Muut ehdot

Faroksella on oikeus siirtää yksi tai useampi Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet konserninsa sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä.

Palveluihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palveluiden käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

FAROS GROUPIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT 1.6.2016

TIETOSUOJALAUSEKE

FAROS GROUPIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN TIETOSUOJALAUSEKE

Faros Finland Oy ja sen konserniyhtiöt (”Faros”) suojaavat asiakkaidensa sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Faros voi kerätä palveluidensa käyttäjistä rekisteriselosteessaan kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kulloinkin kerätään.

Pääasiallisesti Faros kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään palveluiden käytön yhteydessä taikka muutoin asiakkuuden aikana. Faros voi lisäksi kerätä tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

Faros säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin rekisteriselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Faros-konserniin Suomessa kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Faros voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Faros turvaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Faros ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Faros voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoa käyttäjän päätelaitteelta käyttäjän vieraillessa Faroksen verkkosivustolla, sovelluksessa tai muussa sähköisessä palvelussa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Faros ja sen kumppanit voivat tunnistaa käyttäjän selaimen. Mobiilisovellukset sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään evästeitä vastaavalla tavalla.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Faroksen palveluja käyttäjiä yhä paremmin palveleviksi. Faros ei kerää tai tallenna evästeiden välityksellä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjät voivat estää verkkosivustoja ja sovelluksia käyttämästä evästeitä tai tunnisteita päätelaitteellaan selaimen tai sovelluksen asetuksista. Tämä estää laitteen yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja verkkosivuston tai sovelluksen käyttötiedon käyttämisen esim. mainonnan kohdentamista varten. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ja siinä Farokselle myönnetyt oikeudet käyttämällä kyseistä verkkosivustoa, sovellusta tai muuta palvelua.

Faros voi muuttaa tätä tietosuojalauseketta milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille muutoksesta.

REKISTERISELOSTE

FAROS GROUPIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Faros Finland Oy

Y-tunnus: 0863068-0

Takkatie 1, 00370 Helsinki

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jouko Tuominen

Postiosoite: Takkatie 1, 00370 Helsinki

Sähköposti: jouko.tuominen@farosgroup.fi

 1. Rekisterin nimi

Faros Groupin sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

 1. Rekisterin tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • Palvelun toteuttaminen,
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • Markkinoinnin ja uutiskirjeiden tuottaminen ja toimittaminen,
 • Analysointi ja tilastointi,
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Faroksen kanssa samaan konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Faroksella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • Asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevat tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot; sekä
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse rekisterissä olevat tiedot palvelun käytön yhteydessä. Tietolähteinä voivat lisäksi olla:

 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat,
 • Faroksen konserniyhtiöiden henkilörekisterit, ja
 • VRK/Väestötietojärjestelmä, Postin osoitetietojärjestelmä ja muut vastaavat yksityiset ja julkiset rekisterit.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille näiden perustellusta pyynnöstä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä, joilla on vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisterissä ei ole manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

 1. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 1. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua palveluun liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun suoramarkkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin